Pravila zaštite osobnih podataka na web stranici www.hund.hr

Stranicom www.hund.hr (dalje u tekstu: „Stranica“) upravlja Hrvatska udruga nabavne djelatnosti sa sjedištem u Zagrebu, Velikopoljska 24b, registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu Zagreb pod registarskim brojem 21003693 (Dalje u tekstu: „HUND“). Pristup Stranici  je slobodan i ne traži se registracija.

Prije svakog korištenja Stranice Posjetitelj/Korisnik je dužan pročitati odredbe i uvjete navedene u nastavku ovih Pravila zaštite osobnih podataka (dalje u tekstu: „Pravila“).

Korištenjem Stranice Posjetitelj/Korisnik pristaje na Pravila u skladu s kojima HUND istima pruža pristup.

Pojmovi

Posjetitelj – svaka osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije pristupi Stranici bilo radi li se o Korisniku, Članu udruge, Bivšem članu udruge ili nekom trećem.

Korisnik – svaka osoba koja je ostvarila komunikaciju sa HUND-om preko nekog od Obrazaca na  Stranici.

Član udruge – svaka osoba kojoj je u danom trenutku aktualno članstvo u HUND-u.

Bivši član udruge – svaka osoba čije je članstvo u HUND-u isteklo sukladno odredbama Statuta udruge.

Voditelj obrade – fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice. Voditelj obrade ima Zamjenika voditelja obrade.

Treća strana – fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade.

Privola – znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja Posjetitelja kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

Što su osobni podaci?

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi; pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Što je obrada osobnih podataka?

Obrada osobnih podataka je svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Dobrovoljnost davanja osobnih podataka Posjetitelja

Davanje osobnih podataka Posjetitelja/Korisnika je isključivo dobrovoljno. Osobni podaci prikupljaju se i obrađujuse samo na temelju Vaše privole. Vašu privolu zatražit ćemo prilikom popunjavanja odgovarajućeg obrasca dostupnog na Stranici.

Korisnik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu i to upućivanjem nedvosmislene izjave voditelju obrade na info@hund.hr. Povlačenje privole ne utječena zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Bez privole osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati u slučajevima određenima zakonom.

Na Stranici postoje i značajke društvenih mreža koje omogućavaju dijeljenje osobnih podataka na društvenim mrežama. Stoga Vas molimo da se upoznate s pravilima o zaštiti osobnih podataka koja se primjenjuju na stranicama drugog portala ili društvenoj mreži odnosno od strane trećih osoba, jer za njih mi nismo odgovorni.

Što je popis članova?

Udruga se obvezuje voditi popis članova udruge temeljem Članka 12., stavka 3. Zakona o udrugama.

Voditelj obrade je HUND, Velikopoljska 24b, 10000 Zagreb.

Tko prikuplja i koristi osobne podatke?

Sve osobne podatke koje ste dali ili su prikupljeni putem ove Stranice obrađuje HUND. Nadalje, HUND može osobne podatke prikupljene putem ove Stranice razmjenjivati i sa Trećom stranom isključivo za ostvarivanje Svrhe prikupljanja.

Svrha prikupljanja osobnih podataka

Osobne podatke koji će biti prikupljeni putem ove stranice HUND koristi u sljedeće svrhe:

  • U svrhu vođenja popisa članova sukladno Članku 12., stavku 3. Zakona o udrugama.
  • U svrhu razmjene informacija, znanja i iskustva sukladno Statutu udruge.
  • U svrhu informiranja članova udruge o aktivnostima udruge.
  • U svrhu izravnog komuniciranja s Korisnikom radi odgovaranja na prijave/zahtjeve/upite Korisnika zaprimljenje putem obrasca na Stranici ili putem elektroničke pošte i drugih oblika komunikacije koji su dostupni Posjetiteljima/Korisnicima u trenutku sastavaljnja ovih Pravila i koji će naknadno biti dostupni.

HUND će prikupljati osobne podatke Korisnika samo u svrhu s kojom je Korisnik upoznat, koja je izričito navedena u ovim Pravilima i u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka i Uredbom (EU) 2016/679 te će ih obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja.

HUND prikuplja osobne podatke na dva načina:

  • aktivno prikupljanje – samo ako Posjetitelj odluči dobrovoljno dati osobne podatke unosom osobnih podataka u obrasce i druge formate sa poljima o traženim osobnim podacima postavljenim na ovoj Stranici;
  • pasivno prikupljanje – automatskim prikupljanjem određenih vrsta informacija od strane udruge HUND ili trećih osoba koji se generiraju uvijek prilikom posjeta ove Stranice i razmjene e-mailova. Automatska tehnologija i usluge koje se pri tome mogu koristiti su, primjerice, poslužiteljski zapisnici/IP adrese, kolačići (cookies).

Koliko dugo se osobni podaci prikupljeni putem Stranice mogu koristiti/čuvati?

Prema Zakonu o udrugama, HUND je dužan voditi Popis članova udruge. Uz zakonom propisane osobne podatke koje udruga mora čuvati, HUND, ukoliko ih Član dostavi, čuva i neke druge podatke. Ti podaci su: naziv poslodavca, zatim Adresa poslodavca i OIB tvrtke, ukoliko se radi o korporativnom članstvu, radno mjesto, email adresa i kontakt telefon. Osobni podaci neaktivnih članova Udruge čuvat će se 2 godine, odnosno dulje, sukladno zakonskim obavezama ili potrebama vođenja sudskih postupaka.

U vremenskom periodu od 1 godine neaktivni član može u bilo kojem trenutku dostaviti zahtjev za prestanak slanja obavijesti, odnosno brisanje sa mailing liste Udruge ili brisanje nekog od ili cjelokupnog zapisa osobnih podataka koje je dostavio Udruzi prilikom Zahtjeva za članstvo.

Račun izdan Članu za godišnju članarinu, a koji sadrži ime, prezime i OIB čuvat će se u skladu sa Zakonom o računovodstvu.

Osobni podaci Korisnika mogu se koristiti/čuvati 6 mjeseci od zadnje ostvarene komunikacije sa Korisnikom.

Ograničenje odgovornosti

Iako poduzimamo dostupne tehničke, organizacijske i kadrovske mjere zaštite osobnih podataka od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštene promjene ili dostupa ne možemo jamčiti da neki od osobnih podataka koje prikupljamo neće nikada biti slučajno otkriveni, suprotno odredbama ovih Pravila zaštite osobnih podataka. U bilo kojem slučaju otkrivanja ili zloupotrebe vaših osobnih podataka prikupljenih putem naše web stranice, u slučajevima i pod okolnostima sukladno važećem zakonodavstvu, bez odgađanja ćemo o tome obavijestiti vas i nadležno tijelo.

Do najveće mjere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu nanesenu korisnicima ili trećim osobama slučajnim otkrivanjem osobnih podataka.

Budući da nemamo kontrolu nad osobnim podacima koje dostavljate prilikom pristupa ili korištenja drugih portala, odnosno izravno trećim osobama (npr. kod sudjelovanja u sponzoriranim aktivnostima), do najveće mjere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu koja može nastati vama ili trećim osobama zbog dostavljanja osobnih podataka na taj način.

Sigurnost podataka

Radi sigurnosti podataka na Stranici te kako bismo osigurali da sadržaji, funkcionalnosti i usluge Stranice budu pristupačni svim korisnicima, ovaj računalni sustav koristi programe koji prate posjete na mreži te prepoznaje neovlaštene pokušaje otpreme ili izmjene podataka, kao i one koji bi mogli prouzročiti štetu na neki drugi način. Neovlašteni pokušaji otpreme ili izmjene podataka na Stranici strogo su zabranjeni.

Kako HUND štiti osobne podatke Ispitanika

Radi osiguranja zaštite prikupljenih osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, nedozvoljene upotrebe, otkrivanja, gubitka ili uništenja, HUND koristi standardne tehnološke i sigurnosne zaštitne mjere, pravila i postupke.

Svaki je Posjetitelj/Korisnik isključivo osobno odgovoran za primjenu sredstava i mjera zaštite vlastitog računala od štetnih računalnih programa, uključujući ali ne ograničavajući se na viruse, crve, trojance.

Na sva ostala prava i obveza glede zaštite osobnih podataka, a koja nisu regulirana ovim Pravilima, odgovarajuće se primjenjuju Zakon o zaštiti osobnih podataka, Uredba (EU)2016/679 i drugi propisi doneseni temeljem navedenog Zakona.

Radi osiguranja zaštite osobnih podataka prikupljenih putem ove Stranice HUND koristi industrijske standardne tehnološke i sigurnosne zaštitne mjere, pravila i postupke kako bi zaštitio osobne podatke od neovlaštenog pristupa, nedozvoljene upotrebe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Pored toga, radi osiguranja tajnosti osobnih podataka, praksa je HUND-a da sve korisnike – osobito nezavisne dobavljače usluga posebno obvezuje na dužnost čuvanja tajnosti podataka i dozvoljava korištenje tih podataka samo u mjeri u kojoj je to potrebno radi pružanja usluga društvu HUND.

Ipak, i unatoč činjenici što HUND koristi mjere zaštite Stranice putem koje se prikupljaju osobni podaci, HUND ne jamči za potpunu tajnost osobnih podataka koji se prenose putem Interneta. Stoga HUND poziva Posjetitelje/Korisnike, prije nego daju osobne podatke putem ove Stranice, da samostalno i na vlastitu odgovornost procijene sve prednosti i rizike takve razmjene informacija.

Što su kolačići – Cookies?

Kolačići su male datoteke koje stranica ili njegov davatelj usluga prenosi na tvrdi disk vašeg računala putem web preglednika (ukoliko mu dopustite), a koji omogućuje sustavu stranice ili pružatelju usluga prepoznavanje vašeg preglednika, te zadrže i zapamte određene informacije. Na primjer, mi koristimo kolačiće kako bi nam pomogli spremiti i obraditi podatke koje ste unjeli u obrascu za kontakt i obrascu zahtjeva za članstvo. Oni se, također, koriste kako bi nam pomogli u razumijevanju vaših postavki temeljenih na prethodnoj ili trenutnoj aktivnosti na stranici, što nam omogućava pružanje vama boljih usluga. Kolačiće, također, koristimo za pomoć pri prikupljanju sveobuhvatnih podataka o prometu na stranici i interakciji, a sve kako bismo mogli ponuditi bolje korisničko iskustvo i alate u budućnosti.

 

Ako ispunite i pošaljete bilo koji od obrazaca na našoj web-stranici, možete odabrati da spremite ime, adresu e-pošte i web-stranicu u kolačiće. Ovo je kako bi vam olakšali ponovno ispunjavanje obrasca, da ne morate ponovno unositi te informacije. Ovi kolačići traju godinu dana.

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića odlučujete hoćete li dopustiti pohranjivanje kolačića na svom računalu. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku.

Kontrola

Možete u svako doba zatražiti pregled svih osobnih podataka koje smo od Vas dobili. Možemo na Vaš zahtjev ažurirati, ispraviti ili brisati te podatke (ako se dotični podaci još uvijek nalaze u našim zbirkama osobnih podataka). Ako želite ostvariti to pravo molimo kontaktirajte Voditelja obrade na info@hund.hr.

Pravo na ispravak, brisanje, ograničenje obrade i pravo na prigovor

Korisnik ima pravo ishoditi od Voditelja obrade ispravak netočnih osobnih podataka, brisanje ili ograničenje obrade osobnih podataka koji se na njega odnose u skladu sa člankom 17, člankom 18 i člankom 21 Uredbe (EU) 2016/679 dostavljanjem odgovarajuće obavijesti na e-mail adresu info@hund.hr. HUND je dužan na zahtjev Ispitanika dopuniti, izmijeniti ili brisati osobne podatke ako su podaci nepotpuni, netočni ili neažurni te ako njihova obrada nije u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, Uredbe (EU) 2016/679 i drugih propisa donesenih temeljem navedenog Zakona.

Neovisno o zahtjevu Ispitanika, u slučaju kada utvrdi da su osobni podaci nepotpuni, netočni ili neažurni, HUND ih je dužan dopuniti, izmijeniti ili brisati te o izvršenoj dopuni, izmjeni ili brisanju najkasnije u roku od 30 dana obavijestiti osobu na koju se podaci odnose.

Korisnik ima pravo uložiti prigovor vezan uz korištenje vlastitih osobnih podataka u promotivne i marketinške svrhe.

Promjene i prestanak Pravila zaštite privatnosti na Stranici

HUND pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela ove Stranice te Pravila zaštite osobnih podataka na Stranici u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi ili kada su korisnici o njima obaviješteni. Pravila zaštite privatnosti primjenjuju se do raskida istih od vaše strane ili od strane HUND-a. Vaš raskid, moguć u bilo kojem trenutku, znači prestanak korištenja ovih stranica i poništenje svih materijala i sadržaja preuzetih i korištenih s iste web stranice.

Na sva pitanje u vezi zaštite, prikupljanja, obrade i korištenja osobnih podataka koja nisu uređena ovim Pravilnikom neposredno se primjenjuju odredbe Zakona.

Voditelj obrade

Predsjednik Hrvatska udruga nabavne djelatnosti

Zamjenik voditelja obrade

Tajnik Hrvatske udruge nabavne djelatnosti

HUND
Velikopoljska 24b
10000 Zagreb
e-mail: info@hund.hr